Forum Strona Główna Straż Państwowa straż pożarna - Wymagania
Obecny czas to Nie 16:51, 20 Sty 2019

Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat
Autor
ubu
AdministratorDołączył: 20 Sty 2008
Posty: 469
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czechowice - Dziedzice
Śro 23:32, 23 Sty 2008

Wiadomość
Państwowa straż pożarna - Wymagania
Wiem dużo tego ale może kogoś zainteresuje. Ja osobiście zastanawiam się nad tym (w miarę dobra płaca, praca nie taka zła, wcześniejsza emerytura, na pewno nie jest nudno)

WYMAGANIA OGÓLNE JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ KANDYDAT DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.).
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).
Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.
Ponadto by umożliwić podjęcie służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata. I tak między innymi:
1. Prawo jazdy kat. B - 2 pkt.
2. Prawo jazdy kat. C - 4 pkt.
3. Posiadanie uprawnień ratownika medycznego - 5 pkt.
4. Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne (np. obsługa ciężkiego sprzętu) - 5 pkt.
5. Uprawnienia płetwonurka - 3 pkt.
6. Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) powyżej 3 lat - 3 pkt.
7. Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP - 3 pkt.
8. Udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3 pkt.
9. Wykształcenie - 3-5 pkt:
- Średnie techniczne - 3 pkt
- Zdany egzamin maturalny - 4 pkt
- Wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5 pkt.
Gratyfikacja może być rozszerzana lub zawężana w zależności od rodzaju stanowiska służbowego i dotyczy to zarówno kategorii posiadanego prawa jazdy, odbytych szkoleń czy posiadanych kwalifikacji.
Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddawani są również testowi sprawności fizycznej. Do wykonania testu sprawności fizycznej dopuszczani są tylko ci kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia oraz posiadają właściwą wydolność organizmu, stwierdzoną na podstawie przeprowadzonej zmodyfikowanej próby "Harvard Step-up Test".
1. Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harvard Step-up Test").
Wyposażenie:
- stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,
- stopień o wysokości 40 cm - dla mężczyzn,
- stoper,
- metronom.
Wykonanie próby:
- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
- metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
- czas trwania pełnego ćwiczenia:
a) 4 minuty dla kobiet,
b) 5 minut dla mężczyzn.
W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności FI stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, strażaka nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.
Test sprawności fizycznej składa się z trzech konkurencji, za pomocą, których badane są podstawowe cechy motoryczne kandydatów. Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym.
1.1. Próby dla kobiet.
a) siady proste z leżenia tyłem.
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.
b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy.
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.
c) bieg wahadłowy 4 x 10 m.
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.
1.2. Próby dla mężczyzn.
a) bieg na 50 m i 1 000 m.
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.
b) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
2.W okresie zimowym zamiast biegu na 50 m wprowadza się bieg zygzakiem (koperta), zamiast biegu na 1 000 m wprowadza się ćwiczenie wytrzymałościowe pod nazwą 'delfin'.
a) bieg zygzakiem (koperta).
Próba polega na trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami rozstawionymi na środku i rogach prostokąta o wymiarach 3x5 m. Po każdym przebiegnięciu krótkiego odcinka (3m) należy pokonać odcinek dłuższy, obiegając tyczkę środkową. Oceniający włącza czasomierz na komendę 'start', a zatrzymuje po trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami i osiągnięciu linii mety.
b) ćwiczenie wytrzymałościowe 'DELFIN'.
Próba polega na wielokrotnym powtarzaniu cyklu następujących po sobie pozycji gimnastycznych, wykonywanych w czasie jednej minuty. Ćwiczący przyjmuje postawę zasadniczą, następnie wykonuje przysiad podparty z przysiadu podpartego wykonuje wyrzut nóg w tył do podporu w leżeniu przodem z podporu leżąc przodem powraca do przysiadu podpartego, a następnie do postawy zasadniczej. Oceniający wymienia kolejną liczbę zaliczonych układów. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodne z opisem (np. nie powróci do postawy zasadniczej), oceniający powtarza ostatnia liczbę zaliczonych układów. Oceniający włącza czasomierz na komendę "Ćwicz" i zatrzymuje po upływie 1 minuty podając jednocześnie komendę "dość".
3. W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Zakres testów sprawnościowych może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.
Dodatkowo istnieje możliwość ukończenia służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym - zgodnie z poniżej zamieszczoną informacją.


SŁUŻBA KANDYDACKA

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.
Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.
Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj.:
- Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.
Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.
O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:
a) świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
b) świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim,
oraz
c) odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
d) nie byli karani sądownie,
e) złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
d) złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.
Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna - test sprawnościowy.
Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.
Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:
Szkoły Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu


PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.
Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty ubu

Autor
morfi
AdministratorDołączył: 20 Sty 2008
Posty: 196
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Burzej
Śro 23:51, 23 Sty 2008

Wiadomość
Według mnie wymagania jakie stawia Państwowa straż pożarna nie są duże a wielką przepustką jest bycie ratownikiem medycznym albo miec ukończone organizowane kursy na wody szybko płynące i lód. I dobrze jest też miec prawo jazdy kategorie C.

Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty morfi

Autor
ubu
AdministratorDołączył: 20 Sty 2008
Posty: 469
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czechowice - Dziedzice
Czw 0:10, 24 Sty 2008

Wiadomość
Na stronie wyczytałem jeszcze że uwzględnają jeszcze:
Cytat:
posiadanie uprawnień stermotorzysty 3 punkty


No właśnie wiec:
- Płetwonurka już mam
- ratownika Medycznego mam nadzieję zrobię
- Stermotorzyste można zrobić
- maturę kędyś zdam i może nawet szkole skończę
- na temat prawa jazdy będę milczał Very Happy

Cytat:
4. Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne (np. obsługa ciężkiego sprzętu) - 5 pkt.


Myślę że "Ratownika wopr" się kwalifikuje.

a jak będzie zależeć to zawsze można iść na ochronę środowiska jeszcze na ATH
Cytat:
wykształcenie - wyższe o kierunku przydatnym w PSP (np.ochrona środowiska, chemia, budownictwo, itp. )


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez ubu dnia Czw 0:13, 24 Sty 2008, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty ubu

Autor
ubu
AdministratorDołączył: 20 Sty 2008
Posty: 469
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czechowice - Dziedzice
Nie 2:10, 24 Lut 2008

Wiadomość
Kurcze coraz poważniej myślę o pracy w straży, i w miarę wynagrodzenie, wcześniejsza emerytura oraz praca jak dla mnie naprawdę ciekawa Wink

Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty ubu

Autor
darek
Gość


Pią 22:01, 01 Lip 2011

Wiadomość
żenada
Po doświadczeniach wiem, że to " głowo" prawda . Nie masz znajomości to się nie dostaniesz. Mam prawo jazy C , ratownika, test sprawności b.dobry , dobry w Hadward, wszelkie rodzaje kursy i zawody OSP itd Nie mam tylko płetwonurka. Wśród kandydatów nikt go nie miał. Odpadłem po rozmowie z komendantem i szczerze patrząc na listę kto się dostał to naprawdę żenujące ponieważ osoby były w każdych konkurencjach za mną. Kocham ten kraj naprawde - Korupcja, Znajomości nic więcej. Jestem bardzo ciekawy czy ktoś dostał się bez znajomości bo po moich wielu doświadczeniach wiem ze bez nich to klapa i możesz być najlepszy a i tak decyduje Komendant. Jak tu życ ??? Pozdr. Racibórz Sad
Znajdź wszystkie posty Anonymous

Autor
Jaro
Gość


Czw 22:30, 15 Gru 2011

Wiadomość
Mam pytanko czy książeczki wojskowe są sprawdzane?
Bo mam w bite kat.D ale jestem zdrowy ,czy moge mieć problem z dostaniem do PSP???????
Znajdź wszystkie posty Anonymous

Autor
pid24
Młodszy forumowiczDołączył: 12 Gru 2012
Posty: 1
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Śro 18:10, 12 Gru 2012

Wiadomość
Witam, staram się o przyjęcie do straży pożarnej. Przeszedłem wszystkie etapy, lecz na wojewódzkiej komisji lekarskiej odrzucono mnie z powodu niedoczynności tarczycy, pomimo tego że dostarczyłem wszystkie aktualne wyniki badań które były w normie i zaświadczenie od endykrynologa który stwierdził brak przeciwzkazań do wykonywania zawodu strażaka. Napisałem odwołanie do okręgowej komisji w Warszawie. Jak myślicie, są jakieś szanse dla mnie??? proszę o pomoc...

Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty pid24

Autor
geamer
Młodszy forumowiczDołączył: 31 Sty 2013
Posty: 1
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Czw 17:17, 31 Sty 2013

Wiadomość
pid24 - czy możesz podzielić się jak potoczyła się twoja historia? Obawiam się że mogę być w podobnej sytuacji. Z góry dzięki za odpowiedź.

Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty geamer

Autor
wrona0710
Młodszy forumowiczDołączył: 24 Sty 2014
Posty: 1
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Pią 14:20, 24 Sty 2014

Wiadomość
Witam moze ktos wie czy z HBS + mozna sie dostac to strazy pozarnej?

Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty wrona0710

Autor
Strażak KP PSP Chojnice
Gość


Czw 19:35, 24 Kwi 2014

Wiadomość
Straż
Witam.
Pracuję w straży od 5 lat. To co nie którzy piszą jest przeważnie prawdą. Żeby dostać się do straży trzeba spełniać przeróżne oczekiwania, ale jest i tak że do PSP dołączają osoby z wykształceniem nawet i gimnazjalnym bo mają w komendzie wujka albo jakiegoś krewnego. Przechodzą szkolenia i są naprawdę dobrymi strażakami. Teraz wystarczy mieć tylko znajomości.
Pozdrawiam. Very Happy
Znajdź wszystkie posty Anonymous

Autor
Johna31
Gość


Czw 2:38, 31 Sie 2017

Wiadomość
Cheap goods
In fact when someone doesnt understand then its up to other visitors that they will help, so here it takes place. cegfbcdeefeg
Znajdź wszystkie posty Anonymous

Autor
Pharme446
Gość


Pon 13:22, 04 Wrz 2017

Wiadomość
viagra india
Hello!
Znajdź wszystkie posty Anonymous

Odpowiedz do tematu Strona 1 z 1

Forum Strona GłównaStrażPaństwowa straż pożarna - Wymagania
Obecny czas to Nie 16:51, 20 Sty 2019
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group - Glass˛ Created by DoubleJ(Jan Jaap)
Regulamin